Eshnav: Prof. Benjamin Weiss : What is a Sofic group?

אשנב למתמטיקה

פרופ' בנימין ווייס : מהי חבורה טלית?

לפני כעשרים שנה מיכאל גרומוב הגדיר מחלקה חדשה של חבורות הכוללת :
חבורות אבליות, סופיות שאריתית (residually finite) ואמנביליות. 
התכונה מתבטאת בכך שאפשר לקרב את החבורה, במובן מסוים, על ידי מבנים סופיים.
אני אגדיר את המחלקה הזאת הנקראת Sofic באנגלית, ואסביר איך היא נותנת מענה , לבעיה ישנה בדינמיקה סמלית.

Date: 

Wed, 27/03/2019 - 18:00 to 19:15

Location: 

Manchester House, Lecture Hall 2